Door Janny Volmer op 20 september 2017

Vragen fractie Delfzijl mbt Budget Jeugdzorg

Update 04-10-17
Antwoorden op onderstaande vragen

Uit onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur blijkt dat er een toename is van kinderen die zware jeugdzorg nodig hebben. Ook blijkt dat bij de helft van de gemeenten het jaarbudget voor de Jeugdzorg al op is.
De verwachte tekorten variëren van enkele honderden euro’s tot € 12 miljoen. De gemeenten reageren hierop met de mededeling dat ze meer tijd nodig hebben om te investeren
in preventie.

Daarover stelt de Delfzijlster fractie vragen aan het college.

Naar aanleiding van het bovenstaande::

  1. Behoort de gemeente Delfzijl ook tot de gemeenten waarbij het budget voor jeugdzorg al op is?
  2.  Zo ja, welke oplossing heeft uw college hiervoor?
  3. Zo nee, hoe weet uw college dat alle kinderen die deze zware zorg nodig hebben, in beeld zijn en daadwerkelijk de benodigde zorg krijgen?
  4. Zijn in onze gemeente preventieve maatregelen voor deze doelgroep ontwikkeld en zo ja, welke?
  5. Is gebleken dat de eventuele preventieve maatregelen toereikend zijn voor deze doelgroep?
  6. Zo ja, Uit welk onderzoek of evaluatie blijkt dit?
  7. Zo nee, wat is uw college voornemens hieraan te gaan doen?
  8. Valt er in onze gemeente een trend waar te nemen betreffende toe- of afname van bovengenoemde problematiek?
  9. Uit eerdere informatie van uw college is gebleken dat er in onze gemeente overschotten zijn in het sociale domein. Hoe verhoudt zich dit tot mijn eerste vraag?
Janny Volmer

Janny Volmer

Naast echtgenote, moeder van 3 dochters en oma van inmiddels 7 kleinkinderen ben ik vooral een heel gewone inwoner van Delfzijl. Geboren in Groningen in 1949 ( ik word dit jaar dus 68 ) maar nog jong van geest. Altijd in voor vernieuwende ideeën en altijd geïnteresseerd in mens en samenleving. In 1967 begon ik

Meer over Janny Volmer